Zníženie poplatku za komunálny odpad

Vážení vlastníci bytov,

STEFE Trnava, s.r.o. Vám oznamuje, že od 1.1.2024 došlo k zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zmena sa týka najmä tej skutočnosti, že nárok na zníženie poplatku o 50% pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov majú od 1.1.2024 automaticky všetky fyzické osoby, ktoré do 31.12.2023 dovŕšili tento vek, pričom doteraz bolo povinnosťou poplatníkov o toto zníženie písomne mesto požiadať.  

Vzhľadom na skutočnosť, že správca nedisponuje osobnými údajmi osôb bývajúcich vo Vašich bytoch, žiadame Vás, aby ste nám v prípade, že s Vami v domácnosti žijú osoby, ktoré do 31.12.2023 dovŕšili vek 62 rokov, túto skutočnosť oznámili na tlačive (čestné vyhlásenie), ktoré môžete vyplnené zaslať mailom svojej ekonómke alebo vyplniť priamo v sídle spoločnosti.