OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Františkánska 3 v Trnave:

nehnuteľnosť – budova súp. č. 7403, parc. č. 95/76 o výmere 62,18 m²:

minimálna východisková cena: 4 400,17 eur/rok

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Podmienky OVS

Vyjadrenie záujemcu

STEFE _OVS-súhlas