AKO VYBAVIŤ

recepcia    06

 

V texte nájdete odpovede k týmto témam:

 • Obnovenie nájomnej zmluvy
 • Predĺženie nájomnej zmluvy
 • Žiadosť o ubytovňu, sociálny byt, nájomný byt
 • Zmena počtu osôb
 • Zmena vlastníka bytu
 • Odpisy meračov
 • Úpravy bytov a nebytových priestorov
 • Nahlásenie poruchy
 • Potvrdenie pre kataster

Obnovenie nájomnej zmluvy
O obnovenie nájomnej zmluvy musí nájomca požiadať ak mu bolo zrušené užívacie právo k bytu, alebo je jeho nájomná zmluva po dátume splatnosti.
Po prevzatí žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy na Mestskom úrade v Trnave, podá žiadateľ žiadosť na recepcii správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., kde mu bude potvrdená.
Žiadosť musí podať osoba, ktorá figuruje na nájomnej zmluve, pričom je potrebné si so sebou priniesť platný občiansky preukaz.
O obnovení nájomnej zmluvy následne rozhoduje bytová komisia, ktorá zasadá v pravidelných intervaloch.

Predĺženie nájomnej zmluvy
Nájomca je povinný v dostatočnom časovom predstihu (2 mesiace) požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej platnosť bude ukončená.
Po prevzatí žiadosti na predĺženie nájomnej zmluvy na Mestskom úrade v Trnave, podá žiadateľ žiadosť na recepcii správcovskej spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., kde mu bude potvrdená.
Žiadosť musí podať osoba, ktorá figuruje na nájomnej zmluve, pričom je potrebné si so sobou priniesť platný občiansky preukaz.
O predĺžení nájomnej zmluvy rozhoduje bytová komisia, ktorá zasadá v pravidelných intervaloch.

Žiadosť o ubytovňu, sociálny byt, nájomný byt
Žiadosť o ubytovňu, sociálny byt a nájomný byt vydáva Mestský úrad v Trnave na základe požiadania žiadateľa.
Žiadosť musí žiadateľ podať na recepcii STEFE Trnava, s.r.o., kde mu bude potvrdená, pričom je potrebné si so sebou priniesť platný občiansky preukaz.
O pridelení bytu, alebo ubytovne rozhodne bytová komisia.

Zmena počtu osôb
Ak sa v byte vlastníka zmení počet osôb, je povinný zmenu písomne nahlásiť do 15 dní od zmeny stavu počtu osôb, na predpise nájmu v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
Vlastník má priradenú svoju ekonómku podľa adresy bydliska. V prípade zmeny počtu osôb v nájomnom byte sa nájomník o ďalšom postupe informuje na predpise nájmu u svojej ekonómky.

Zmena vlastníka bytu

Podľa zmluvy o výkone správy je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru do 15 dní od zmeny stavu. V súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je vlastník pri prevode vlastníctva bytu povinný predložiť na Okresný úrad, katastrálny odbor potvrdenie správcu, že nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. vydá vlastníkovi (alebo jeho zástupcovi na základe splnomocnenia) na jeho žiadosť potvrdenie. Vypracovanie potvrdenia je v súlade s aktuálnym cenníkom STEFE Trnava, s.r.o. spoplatnené. Ku dňu vystavenia potvrdenia musí mať vlastník uhradené všetky úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

UPOZORNENIE

V prípade odkúpenia bytu od Mesta Trnava a prevode vlastníctva bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, je vlastník povinný uhradiť nesplatenú časť ceny bytu uvedenú v čl. VII. ods. 5 zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Ak tak v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy s inou osobou vlastník neurobí, hrozí mu v súlade s čl. VII ods. 7 zmluvy o prevode vlastníctva bytu pokuta vo výške 663,88 €. Nesplatenú časť ceny bytu je vlastník bytu povinný uhradiť na účet SK59 0200 0000 0000 2692 5212, BIC kód: SUBASKBX vo Všeobecná úverová banka, a.s. alebo v pokladni Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3 v Trnave. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

 

Po rozhodnutí Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva a doručení listu vlastníctva je nový vlastník povinný bezodkladne kontaktovať príslušného správcu – pracovníka STEFE Trnava, s.r.o. a oznámiť mu zmenu vo vlastníctve bytu, pričom mu predloží:

 • fotokópiu listu vlastníctva
 • fotokópiu rozhodnutia Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru o povolení vkladu a oznámi:
 • počet osôb, ktoré budú v byte bývať
 • korešpondenčnú adresu
 • telefónne číslo 
 • odpisy vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody, pomerových meračov tepla alebo určeného meradla tepla v byte k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bol vklad vlastníckeho práva povolený.

Pôvodný vlastník je povinný oznámiť správcovi korešpondenčnú adresu (príp. aj telefonický kontakt) potrebnú pre zaslanie ročného vyúčtovania. Túto skutočnosť môže oznámiť e-mailom na adresu príslušného správcu, resp. na adresu:

info@stefetrnava.sk

 

Odpisy meračov
V prípade nezastihnutia vlastníka sú akceptované len informácie odovzdané písomnou formou a podpísané vlastníkom.

Úpravy bytov a nebytových priestorov
Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný všetky úpravy v objekte vopred prerokovať so správcom a postupovať v zmysle stavebného zákona.

Nahlásenie poruchy
V prípade každej poruchy, závady, alebo nezrovnalosti nahlási vlastník, alebo nájomca túto skutočnosť správcovi, ktorý je následne povinný zabezpečiť odstránenie poruchy.
Počas nestránkových hodín funguje havarijná služba na tel. čísle 0903 418 238.

Potvrdenie pre kataster
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť vlastníka na predpise nájmu v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. u príslušnej ekonómky.
Po zaplatení poplatku podľa aktuálneho cenníka, bude žiadateľovi vydané potvrdenie podľa § 5 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, o pohľadávkach na úhrady zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.