PORADCA

poradca  zc  letaky

AKO FINANCOVAŤ OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV?
Obnova bytového domu v priamej nadväznosti na šetrenie energie a vlastných prostriedkov sa v poslednom období dostáva do väčšej pozornosti vlastníkov, správcov, štátu a dokonca aj Európskej únie. Situácia pred pár rokmi bola v tejto oblasti omnoho nepriaznivejšia hlavne z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, v súčasnosti sa však výrazne mení k lepšiemu.

 

Možnosti financovania obnovy bytových domov:

  • Dotácia na odstránenie systémových porúch bytových domov
  • Štátny fond rozvoja bývania na obnovu bytových domov
  • Úver z komerčnej banky a úver zo stavebnej sporiteľne
  • Vlastné zdroje
  • Eurofondy

 

Dotácia na odstránenie systémových porúch bytových domov
Dotáciu možno poskytnúť na odstraňovanie systémových porúch domov vymenovaných vo výnose V-1/2006. Na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť dotáciu až do výšky 50% oprávnených nákladov stavby, najviac však 18,- Eur na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome.
Základným dokladom pre poskytnutie dotácie je odborný posudok, ktorým sa preukáže existencia systémovej poruchy, projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie (ohlásenie stavebných úprav).
Zvyšných 50% financií, t. j. rozdiel medzi dotáciou a oprávnenými nákladmi stavby treba preukázať vlastnými prostriedkami (tvorbou fondu údržby a opráv, úverom zo ŠFRB, úverom zo stavebnej sporiteľne).
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá krajskému stavebnému úradu, príslušnému podľa miesta stavby od 1.1. do 15.2 príslušného roka.

Štátny fond rozvoja bývania na obnovu bytových domov (ŠFRB)
ŠFRB môže poskytnúť úver do výšky 80% obstarávacej ceny, najviac však 420,- Eur na m2 podlahovej plochy bytu. V súčasnosti je poskytovaný úver na 1% úrok so splatnosťou 20 rokov. Zvyšných 20% z obstarávacej ceny, t.j. rozdiel medzi úverom zo ŠFRB a celkovou cenou treba preukázať vlastnými prostriedkami.

Za úver zo ŠFRB po dobu splácania úveru sa ručí bankovou zárukou z komerčnej banky alebo záložným právom na bytový dom (znalecký posudok).

Úver zo ŠFRB sa dá použiť na zateplenie, na ďalšiu obnovu bytového domu, napr. vyregulovanie vykurovacieho systému, meranie a reguláciu tepla v dome a v bytoch, na výmenu okenných a dverných výplní v spoločných priestoroch, opravy balkónov a lóggií, výmenu strešnej krytiny a zateplenie strechy, odstránenie statických porúch bytového domu, atď.

Hlavným dokladom od vlastníkov bytov pre vybavenie úveru zo ŠFRB je súhlas minimálne 2/3 všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Žiadosť na poskytnutie úveru zo ŠFRB sa podáva na mestskom úrade počas príslušného roka.

Úver z komerčnej banky a úver zo stavebnej sporiteľne
Financovanie obnovy domu môže byť riešené aj úverom s 20 ročnou splatnosťou cez komerčnú banku.
Pri úvere z komerčnej banky je možné požiadať o grant, ktorý poskytuje Európska banka pre obnovu a rozvoj EBRV na podporu energetickej efektívnosti, vo výške 20% z pôžičky – nenávratná dotácia pre vybrané banky.

 

Vlastné zdroje
Na financovanie celej obnovy domu možno použiť prostriedky z fondu opráv a údržby v plnej výške, resp. využiť prostriedky stavebného sporenia.

 

Eurofondy
Pri obnove domov sa využívajú len ako granty cez komerčné banky.

Pre úplnosť treba poznamenať, že v praxi sa pri obnove bytového domu nevyužíva len jedna z uvedených možností, ale ich vzájomná kombinácia podľa konkrétnych podmienok každého bytového domu.

 

PLESNE V NOVOSTAVBÁCH

V dnešnej dobe sa mnohé novostavby realizujú tradičnými technológiami, t.j. s prevahou mokrých procesov. V prvých dvoch rokoch užívania si novostavby vyžadujú osobitný režim – vetranie, zmeny v rozmiestňovaní nábytku.
Tento v praxi často podceňovaný fakt, spôsobuje rast plesní, ktoré sa zachytávajú na povrchoch stien. Stačí, ak počas šiestich hodín denne v priebehu piatich dní prekročí relatívna vlhkosť na povrchu konštrukcie hodnotu 80%. Tým vzniká ideálne prostredie na množenie plesní, ktoré narúšajú pohodu pri bývaní.

 

AKO ZABRÁNIŤ TVORBE PLESNÍ?


Vykurovanie vnútorných priestorov

Všetky priestory bytu musia byť dostatočne vykurované. Aby teplota na vnútornom povrchu bola vyššia ako teplota rosného bodu.
Pri nízkych teplotách je vzduch viac nasýtený vodnými parami. Obsahuje menšie absolútne množstvá vodnej pary ako teplý izbový vzduch.
Pokles teploty v obytných priestoroch v noci nemá prudko klesať, lebo spätné rýchle vykúrenie priestorov efekt úspory zmarí. Ak sú niektoré priestory vykurované krátkodobo (kúpeľňa), teplota vzduchu sa rýchlo zvýši, ale po prerušení vykurovania opäť klesá. Teplota obvodových stien však ostáva veľmi nízka a kondenzáciu takto nemožno vylúčiť.
Zvlášť nevhodné je, ak sú nevykurované priestory občas vykurované teplým vzduchom zo susedných miestností. Teplý vzduch pri dotyku so stenou skondenzuje na jej studenom povrchu. Stena skondenzovanú vodu pohltí a vlhne.

 

Vhodné rozmiestnenie nábytku v byte
Nábytok, obrazy, záclony na obvodových stenách obmedzujú tepelný transport z vnútorného vzduchu na povrch obvodovej steny. V takýchto prípadoch treba nábytok umiestniť aspoň 10 cm od obvodovej steny.
Keď sa pred obvodovú stenu postaví nábytok, musí teplo prechádzať najprv cez nábytok a až potom môže zohriať povrch steny. Nábytok teda kladie tepelnému toku odpor. Na povrch steny sa dostáva menej tepla a tým je chladnejší o 2 až 6˚C.

Za nábytkom môže vodná para skondenzovať a spôsobovať poruchy na stene aj nábytku.

Vetranie

Vetranie vnútorných priestorov býva často z dôvodu šetrenia tepla podceňované. Pri nedostatočnom vetraní dochádza k nárastu koncentrácie škodlivín a vlhkosti vo vnútorných priestoroch. Preto je nevyhnutné zabezpečiť výmenu teplého a vlhkého vnútorného vzduchu za studený a suchý vonkajší vzduch.
Postačuje 5 až 10 minútové vetranie cez úplne otvorené okná. Počas vetrania je vhodné vykurovanie prerušiť.
Pri krátkodobom vetraní stratia konštrukcie iba málo naakumulovaného tepla. Ak sú v zimnom období okná neustále pootvorené, okolité konštrukcie veľmi vychladnú. Môže dochádzať k vzniku porúch vlhkosti na vnútorných povrchoch stien.


Čistota v byte

Na vlhkých stenách dochádza v kombinácii s prachom k tmavému sfarbeniu stavebných konštrukcií. Spolu s vlhkosťou tvorí prach ideálnu živnú pôdu pre tvorenie plesní.
Preto je potrebné pravidelne utierať prach za nábytkom a udržiavať čistotu v byte aj v ťažšie dostupných priestoroch.


ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOV


Čo je energetická certifikácia budov?

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnej dobe prioritami, ktoré sa týkajú každého z nás. Významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách tvorí spotreba energie v budovách.

Snaha o jej zníženie sa priamo premieta aj do oblasti správy budov a čo je dôležité, bude mať rovnako vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Výrazným nástrojom je energetická certifikácia, čiže povinné vybavovanie certifikátov o energetickej hospodárnosti budov.


Prečo je energetický certifikát dôležitý?

Povinnosť vydávania certifikátov je daná zákonom 555/2005 Z.Z. o energetickej hospodárnosti budov s účinnosťou od 1. januára 2008. Zákon jednoznačne ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách, zníženie emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov a náklady na jej prevádzku. Zákon určuje povinnosť vykonávať energetickú certifikáciu budov a ich zaradenie do tried energetickej hospodárnosti
A-G pričom do triedy A budú patriť tie najúspornejšie budovy.


Kto je povinný vykonať certifikáciu?

Energetickú certifikáciu je povinné vykonávať pri predaji alebo prenájme budovy, pri dokončení novej budovy a výraznej obnove existujúcej budovy, pri zateplení, prístavbe alebo nadstavbe.
Týka sa rodinných domov, bytových domov, administratívnych a polyfunkčných budov a budov iného charakteru, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.


Koho zákon vyčleňuje?

Zákon vyčlenil aj budovy, na ktoré sa certifikácia nevzťahuje ( historické budovy, pamätníky, kostoly, dočasné stavby, priemyselné a poľnohospodárske s nízkou spotrebou energie, budovy využívané menej než štyri mesiace v roku a budovy, ktorých úžitková plocha je menej ako 50m²).


Platnosť energetického certifikátu

Výsledkom energetickej certifikácie je osvedčenie – energetický certifikát, ktorého platnosť je najviac 10 rokov. Certifikát môže stratiť svoju platnosť aj pred uplynutím tohto obdobia (vykonávanie stavebných úprav, ktoré majú zásadný vplyv na energetickú hospodárnosť budovy).
Vlastník budovy, resp. správca budov (ak sú zmluvne zaviazaný vlastníkom budovy) je povinný zabezpečiť energetický certifikát budovy cez odborne spôsobilú osobu a umiestniť energetický štítok v budove na miesto prístupné všetkým užívateľom.


Čo sa na budovách hodnotí?

Budovy sa hodnotia v štyroch samostatných oblastiach:
tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
vykurovanie a príprava teplej vody
vetranie a klimatizácie
elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov

Vlastník budovy, resp. správca musí energetický certifikát uchovávať po celý čas platnosti. Pri odpredaji budovy musí odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, pri prenájme budovy osvedčenú kópiu jej nájomcovi.


AKO RIEŠIŤ PROBLÉM SO ZAVZDUŠNENÝMI RADIÁTORMI?

Najčastejšou príčinou porúch vykurovania a hlučnosti vykurovacej sústavy je vzduch v potrubiach a radiátoroch. Táto situácia nastane vždy pri opravách na vykurovacej sústave a počas napúšťania vody do radiátorov. Zavzdušnený radiátor je teplý len na časti odovzdávajúcej plochy, počuť šumenie a žblnkanie.
V mieste, kde je vzduch sústredený treba radiátor odvzdušniť cez ventil (manuálne, alebo automaticky odvzdušňovacím ventilom).


Ako správne odvzdušniť bežný radiátor?

Uzatvorte radiátorový ventil (termostatický ventil nastavte na „0″ alebo „*“).
Podložte nádobu pod ventil a čiastočne ho odskrutkujte, odvzdušnenie opakujte.
Po odvzdušnení skontrolujte funkčnosť radiátora plným otvorením ventilu (term. ventil nastavte na max. alebo „5″).


Nie vždy je to jednoduché

Problém nastane, ak Váš radiátor nemá inštalovaný odvzdušňovací ventil. Spravidla býva inštalovaný v bytoch na najvyššom poschodí. Tam sa musí vzduch z Vášho radiátora presunúť a potom vypustiť. V tomto prípade požiadajte správcu o odborné odvzdušnenie, keďže bude potrebné pracovať aj s centrálnymi domovými ventilmi.