ODKAZY

Mesto Trnava       www.trnava.sk
STEFE SK, a.s.
www.stefe.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla www.szvt.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Štátny fond rozvoja a bývania www.sfrb.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
Všetko o teple a energii www.oteple.sk
Slovenský hydrometeorologický ústav www.shmu.sk
Zbierka zákonov SR www.zbierka.sk
Združenie bytového hospodárstva www.zbhs.sk
MAGNA ENERGIA a.s. www.magna-energia.sk
GGE, a.s. www.gge.sk
ARTAV Slovensko www.artav.sk
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z.z.