CENA TEPLA

kotolna  peniaze  logo-na-budove2

DVOJZLOŽKOVÁ CENA TEPLA:

Variabilná zložka ceny

 • náklady priamo súvisiace s vyrobením a distribúciou tepla (cena paliva a el. energie potrebnej na jeho prepravu)
 • od 1.1.2009 je fakturovaná v EUR/kWh
 • množstvo odobraného tepla sa fakturuje z odpočtov z merača tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny

 • náklady nepriamo súvisiace s odberom tepla (náklady na prevádzku, opravy, revízie, prenájmy, dane, réžie)
 • nie je úmerná množstvu tepla zistenom na merači tepla
 • fakturuje sa v EUR/kW, mesačne 1/12 z celkovej ročnej fixnej platby (fixná zložka ceny vynásobená regulačným príkonom odberného miesta)

CENA TEPLA PRE ROK 2024
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil našej spoločnosti maximálnu cenu tepla platnú pre rok 2024 svojim Rozhodnutím číslo 0129/2024/T zo dňa 4.12.2023 takto:

 • Variabilná zložka maximálnej ceny tepla: 0,0118 EUR/kWh
 • Fixná zložka maximálnej ceny tepla: 413,0640 EUR/ kW

Ceny sú uvedené bez DPH. Cena tepla je rovnaká pre všetky naše odberné miesta. Viac o cenách, ale aj o predpisoch a ostatnom dôležitom o tepelnej energetike môžete zistiť priamo na www.urso.gov.sk a Rozhodnutie 0129 2024 T STEFE Trnava

Legislatíva

 • Regulátor v teplárenstve – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Dozor – SOI, odbor metodiky energetickej inšpekcie
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavov núdze v tepelnej energetike
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla