Obchodná verejná súťaž

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,

v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Hlavná 1 v Trnave:

nehnuteľnosť – budova súp. č. 1, parc. č. 757/3, 757/2 o výmere 506,66 m²:

minimálna východisková cena: 30 000 eur/rok

OVS

Podmienky OVS

Súhlas s podmienkami OVS

Vyjadrenie záujemcu