Ako funguje dodávka tepla?

Dodávku tepla pre diaľkové vykurovanie bytov podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj kalendárneho roka. Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj vykurovanie sa reálne začína podľa počasia. Na vykurovanie však musia byť súčasne splnené poveternostné podmienky. V zásade platí, že teplári začínajú podľa tejto vyhlášky dodávať teplo na vykurovanie keď:

  1. priemerná denná teplota vonku klesne pod 13°C aspoň dva dni po sebe;
  2. predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť.

Priemerná vonkajšia denná teplota sa vypočítava tak, že denne sa meria teplota vonkajšieho prostredia v tieni o 7:00, o 14:00 a o 21:00 hodine (táto hodnota sa započítava do výpočtu priemeru teploty dvakrát) a, ak sú splnené spomínané podmienky, objekty sa vykurujú. Rovnako, ak priemerná denná teplota aspoň dva dni po sebe stúpne nad 13°C a podľa predpovede počasia by sa nemalo ochladiť, teplári dodávku tepla prerušia. V rôznych regiónoch Slovenska sa v rovnakom čase nachádzajú oblasti s rôznymi dennými teplotami – niekde sú splnené podmienky a kúri sa, inde ešte nie sú splnené podmienky a vykurovať sa začne neskôr. Treba odlišovať okamžitú vonkajšiu teplotu a priemernú dennú teplotu.

Z technického hľadiska je pre dodávateľa tepla možné vykurovať kontinuálne 24 hodín aj 365 dní. Dodávateľ tepla však musí dodržiavať legislatívu aj zásady energetickej hospodárnosti efektívneho využitia tepla pri prevádzkovaní sústavy tepelných zariadení. Pri vykurovaní mimo stanovených hodnôt v spomínanej vyhláške sa zásady energetickej hospodárnosti nedosiahnu. V jesennom prechodnom období vonkajšie teploty často kolíšu. V dôsledku toho sa môže stať, že už spustená dodávka tepla môže byť po zvýšení vonkajšej teploty opätovne prerušená. Dodávateľ tepla aktivuje vykurovanie v prípade splnenia podmienok automaticky. Ľudia v domácnostiach nemusia nič riešiť alebo spúšťať. Celý proces je komfortný a bezpečný. Parametre vykurovania sú riadené automaticky, závislé od vonkajšej teploty – ekvitermickým regulovaním. Niekomu sa stanovená teplotná hranica 13°C môže zdať príliš nízka, v byte mu je chladno. Je to vtedy, ak je večer vonkajšia teplota napríklad 14 0C a napríklad aj priemerná denná teplota je 14 0C  a domácnosť sa nevykuruje.

Sami by sme uvítali zmenu legislatívy s tým, aby bolo možné začať vykurovanie už pri vyšších priemerných vonkajších teplotách. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. vyslovene nezakazuje dohodnúť iné podmienky pre vykurovanie. Obyvatelia bytových domov môžu požiadať svojho správcu o predčasné začatie vykurovacej sezóny. Musia sa ale s dodávateľom tepla dohodnúť všetci, ktorí sú napojení na spoločný tepelný okruh. Technicky nie je možné vykurovať napríklad jeden byt. Vykurovanie sa bude vždy dotýkať minimálne jedného zásobovaného objektu (bytového domu) alebo skupiny zásobovaných objektov na spoločnom tepelnom okruhu. Dohoda o predčasnom začatí vykurovania však bude obsahovať aj ustanovenia o zaplatení zvýšených nákladov za zabezpečenie predčasného vykurovania zo strany odberateľa, ďalej zaplatenie prípadných vyvolaných nákladov za úpravu technológie centrálneho tepelného zdroja a ustanovenia o prevzatí zodpovednosti odberateľa za vzniknuté súvislosti a za prípadné budúce konzekvencie a sankcie vyplývajúce z využitia uplatnenia dohodovej voľnosti.