Výzva na predkladanie ponúk

Výber dodávateľa na poskytnutie služby vykonanie revíznych prehliadok a skúšok, servisu, opráv a po revíznych opráv plynových zariadení v objektoch vo vlastníctve...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave v y h l a s u j e...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva „Vývoz žumpy splaškovej vody z bytového domu Malženická cesta  1,Trnava“ – Výzva na predloženie ponuky Krycí list zmluva...