Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva „Oprava 2 – izbového bytu, Ulica Jeruzalemská 10, Trnava“ – Výzva na predloženie ponuky Návrh-ZoD Jeruzalemská 10...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

– STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave – v y h...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

– Neaktuálna výzva „Vývoz žumpy splaškovej vody z bytového domu Malženická cesta  1,Trnava“   Výzva na predloženie ponuky Zmluva na...

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   Spoločnosť...