Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

nakoľko je ochrana a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov pre našu spoločnosť prioritou, radi by sme Vám poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018 a ktorý vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, zjednodušene nazývaného aj GDPR (General Data Protection Regulation).

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä o tom, prečo potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, v akej forme budú spracúvané, aký je účel, právny základ a podmienky ich spracúvania.

Naša spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. so sídlom Františkánska 16, 917 32 Trnava, IČO: 36 277 215 je v zmysle uvedeného zákona prevádzkovateľom, teda právnickou osobou, ktorá má vymedzený účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a Vaše osobné údaje spracúva vo vlastnom mene. Dohľadom nad riadnym spracúvaním osobných údajov bola poverená zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adresu sídla našej spoločnosti, telefonicky na číslo: +421 33 3236 556 alebo elektronicky na adrese ochranaudajov@stefetrnava.sk

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky   spracúvame na základe § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy. 

Aby sme zabezpečili riadne plnenie povinností správcu vyplývajúce zo zmlúv o výkone správy, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie subjekty – sprostredkovatelia, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov s odbornou spôsobilosťou na výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie, výkon pohotovostnej služby a havarijnej služby, výkon kontroly a čistenia komínov od plynových spotrebičov a spotrebičov na tuhé palivo, výkon odpočtovej služby pomerových rozdeľovačov tepelných nákladov a rozúčtovania nákladov tepla a pod.

Aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, potrebujeme Vaše osobné údaje uchovávať počas doby trvania zmluvy o výkone správy a po ukončení zmluvy máme Vaše osobné údaje uložené na obdobie podľa príslušných právnych predpisov o správe registratúry.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo požadovať od našej spoločnosti informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak bol právnym základom spracúvania osobných údajov) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Zároveň chceme podotknúť, že aj Vy aj naša spoločnosť sme povinní udržiavať osobné údaje aktuálne, a preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás vždy bezodkladne informovali o akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov.

Váš správca, STEFE Trnava, s.r.o