Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Spoločnosť...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva   „Servis elektrických zariadení a bleskozvodov na mestských objektoch v správe STEFE Trnava“ – Výzva na predloženie...