Zámer prenajať / vypožičať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava zverejňuje zámer prenajať / vypožičať nebytové priestory.

Hlavna 5 – Marelli

Malzenicka cesta 1 – Centrum Koburgovo

Mozartova 10 – ISKIERKA

Mozartova10 – ZS Narnia

Trojičné námestie 11 – Marelli