Zámer prenajať nebytový priestor

Zámer prenajať nebytový priestor

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) schváliť prenájom

 

chránených parkovacích miest  nachádzajúcich sa v uzavretom dvore bytového domu na ul. Františkánska 24  v Trnave, v k. ú. Trnava, zapísané na LV 5000 o výmere 11,50 m² : :

 

MUDr. Erike Gálovej, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 20 –  na dobu určitú  – 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m²/rok –  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Eve Alaine, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 26 – na dobu určitú  – 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m²/rok –  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Ing. Ondrejovi Niščákovi, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 35 – na dobu určitú  – 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m²/rok –  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Lívii Bernátovej, Františkánska 24, 917 01 Trnava – CHPM č. 36 – na dobu určitú  – 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m²/rok –  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

 

 

Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

 

 

Spracovala : Mgr. Alena Vermešová

 

V Trnave dňa 4.1. 2017