Zámer prenajať nebytový priestor

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu Nebytové priestory.

Bližšie info PDF

 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov  , nachádzajúce sa na ul. Salezianska č. 21 v Trnave.

Bližšie info PDF

 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov , nachádzajúce sa na ul. Limbova č. 3 v Trnave.

Bližšie info PDF