Zámer prenajať majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Okružná 21 v Trnave, s celkovou výmerou 28,85 m²   nájomcovi: Mária Jedličková – Zákazkové krajčírstvo, Pažiť 500/24,  919 21 Zeleneč,

 IČO : 43 745 547,  za účelom prevádzkovania  krajčírskej dielne  na dobu  neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.10.2019  za cenu  577,55 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :

a)    1 mesiac :

             – ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a s úhradami za služby 

             – spojenými s užívaním  nebytových priestorov,

             – ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,

             – ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,

b)    3 mesiace bez udania  dôvodu zo strany  prenajímateľa alebo  nájomcu

Zmena nájomcu nebytových priestorov z pôvodného nájomcu Kamila Mauerová – Zákazkové krajčírstvo, ulica Spartakovská 6546/13 917 01 Trnava,  na nového nájomcu  Mária Jedličková Zákazkové krajčírstvo, Pažiť 500/24, 919 21 Zeleneč ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  17.09.2019

 

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  12.08.2019