Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Ľ. Podjavorinskej 22,24 v Trnave, s celkovou výmerou 48,75 m²   nájomcovi: Asante  s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava,

IČO : 48 151 254, s účelom prevádzkovania  predajne EKO drogérie, na  dobu   neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.08.2019  za cenu  1.330,58 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :

a)  1 mesiac :

       – ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a s úhradami za služby

          spojenými s užívaním  nebytových priestorov,

       – ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,

       – ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,

b)  3 mesiace bez udania  dôvodu zo strany  prenajímateľa alebo  nájomcu

 

Zmena nájomcu nebytových priestorov z pôvodného nájomcu ESTA STEEL, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 17, 917 00 Trnava  na nového nájomcu  Asante s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 3049/17,917 01  Trnava – ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  25. 06.2019

 

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  28.05.2019


Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Okružná 21 v Trnave, s celkovou výmerou 20,08 m²   nájomcovi: Marcela Krivošíková – MAGIC Nechtové štúdio, Hospodárska 3613/60

917 01 Trnava,  IČO : 40 346 536,  za účelom prevádzkovania  kozmetického salónu – nechtové štúdio na dobu  neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.08.2019  za cenu  402,05 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :

a)  1 mesiac :

        – ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a s úhradami za služby

           spojenými s užívaním  nebytových priestorov,

        – ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,

        – ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,

b)  3 mesiace bez udania  dôvodu zo strany  prenajímateľa alebo  nájomcu

 

Zmena nájomcu nebytových priestorov z pôvodného nájomcu Karin Mikletičová, Ulica Ludvika van Beethovena 5852/15, 917 08 Trnava   na nového nájomcu  Marcela  Krivošíková, Hospodárska 3613/60, 917 01  Trnava – ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  25. 06.2019

 

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  28.05.2019