Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Trhová 3 v Trnave, s celkovou výmerou 407,57 m² nájomcovi: MaPa Appetito s.r.o., Hospodárska 3609/31, 917 01 Trnava,

 IČO : 52 006 450, s účelom prevádzkovania gastronomickej prevádzky – reštaurácie  určenej výlučne pre nefajčiarov bez vymedzenia fajčiarskej časti a umiestnenia výherných automatov, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2019 za cenu 48.957,02 eur/rok ( vrátane 350% atraktivity, ktorá je  súčasťou zápočtu v sume 38.077,69 €) určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :

  1. 1 mesiac :
  • ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a s úhradami za služby spojenými s užívaním nebytových  priestorov,
  • ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
  • ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,
  1. 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

 

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  12.02.2019

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  25.01.2019

 


 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Ľ. Podjavorinskej 30 v Trnave, s celkovou výmerou 72,57 m²   nájomcovi: PHAAD  s.r.o., Vančurova 6204/44, 917 01 Trnava,

IČO : 51 485 737 , s účelom prevádzkovania  architektonického ateliéru  s následným predajom vytvorených  autorských diel na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2019  za cenu  1.926,61  eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :

  1. 1 mesiac :
  • ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a s úhradami za služby spojenými s užívaním  nebytových priestorov,
  • ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
  • ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,
  1. 3 mesiace bez udania  dôvodu zo strany  prenajímateľa alebo  nájomcu

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

 

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  12.02.2019

 

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  25.01.2019