Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory, nachádzajúce sa na ulici Mozartova 10 v Trnave.

Mozartova 10 v Trnave, Základná škola Narnia