Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva

„Oprava 1 izbového bytu, Okružná 17 a  3 izbového bytu, ulica gen. Goliana 29, Trnava“

KRYCÍ-LIST-PONUKY

Výkaz výmer 1 izb.byt, Okružná 17

Výkaz výmer 3 izb.byt, gen.Goliana 29

Návrh-ZoD 1a3izb. byt

Výzva na predloženie ponuky

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.9.2019 do 11:30 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 23.8.2019