Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva

„Výmena okien – Coburgova 78“

Výzva na predloženie ponuky – okná (Coburgova 78)

Krycí list ponuky

Výkaz výmer

Návrh ZoD – výplňové konštrukcie

Schéma geometrie a otvárania otvorových konštrukcií

Statický posudok stavby

Fotky

Lehota na predkladanie ponúk: 21.8.2019 do 10:00 hod.

 

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 8.8.2019