Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva

„Oprava a maľba časti fasády – Hlavná 1, Radlinského 1 ABC“

Výzva na predloženie ponuky – Fasáda Trojočné nám

Súhlas KPÚ

Návrh-ZoD

KRYCÍ-LIST-PONUKY-Fasáda

FASÁDA výkaz výmer_SAN MARCO

FASÁDA výkaz výmer_THERMOSHIELD

Fasáda foto Hlavná 1..

Lehota na predkladanie ponúk: 31.7.2019 do 11:30 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 19.7.2019