Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výber dodávateľa na poskytnutie služby

Rekonštrukcia nebytových priestorov – I. etapa a II. etapa, v administratívnej budove na adrese ul. Trhová 2/243, Trnava

Výzva na predloženie ponuky

Navrh ZoD Trhova 2

KRYCÍ LIST PONUKY

Priloha č.1 Rozpis prac opravy

Priloha č.2 Rozpis prac. opravy

Príloha č.3 Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO

Príloha č.4 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č.5 Identifikačné údaje uchádzača

Lehota na predkladanie ponúk je do :  20.04.2022 do 11.30 hod.

Otváranie obálok s ponukami  : 20.04.2022 o 13.30 hod.

Miesto podania ponúk : STEFE Trnava, Františkánska 16, 917 32 Trnava