Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výber dodávateľa na poskytnutie služby

Oprava 1 -izbového bytu, Ulica Mozartova 8, Trnava

Výzva na predloženie ponuky

Návrh ZoD Mozartova 8

Príloha č. 1 – Rozpis prác opravy

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č. 4 – Identifikačné údaje uchádzača

Lehota na predkladanie ponúk je do:   10.03.20221, 11:30 hod

Otváranie obálok s ponukami:             10.03.2022 o 13:30 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE  Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava