Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva

„Vývoz žumpy splaškovej vody z bytového domu Malženická cesta  1,Trnava“

Výzva na predloženie ponuky

Krycí list

zmluva na služby

Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Lehota na predkladanie ponúk je do:   04.10.2021, 11:00 hod

Otváranie obálok s ponukami:             04.10.2021 o 12:30 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE  Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 24.09.2021

Neaktuálna výzva

„Úprava komínov a výmena kotlov – Františkánska 3 v Trnave“

Výzva na predloženie ponuky

Krycí list

zmluva na služby

Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

Lehota na predkladanie ponúk je do:   18.08.2021, 11:30 hod

Otváranie obálok s ponukami:             18.08.2021 o 13:30 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE  Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava1 03 Bratislava

Zverejnené: 10.08.2021

Neaktuálna výzva

„ Dodávka prác a havarijnej služby“

Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky_final

Návrh rámcovej zmluvy final

Príloha č. 1 – Zoznam objektov vo vlastníctve mesta – havarijná služba

Príloha č. 2 – Tabuľka pre ocenenie predpokladaného množstva prác

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO

Príloha č. 4 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č. 6 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 7 – Návrh na plnenie kritérií

Lehota na predkladanie ponúk je do:   07.06.2021, 11:30 hod

Otváranie obálok s ponukami:             07.06.2021 o 13:30 hod.

Miesto podania ponúk:  Ultima Ratio, s.r.o, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Zverejnené: 31.05.2021

Neaktuálna výzva

„ Výmena okien a nadsvetlíkov nebytových priestorov na Ulici Kornela Mahra 2,3 v Trnave“

Výzva na predloženie ponuky – výplňové konštrukcie K. Mahra 2,3

Schéma skladby okien a nadsvetlíkov

Návrh ZoD – K. Mahra 2,3

Kryci list – K. Mahra 2,3

Foto skutkoveho stavu

Lehota na predkladanie ponúk je do:   24.5.2021, 10:00 hod

Otváranie obálok s ponukami:              24.5.2021 o 13:30 hod.

Miesto podania ponúk:  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava

Zverejnené: 10.05.2021

Neaktuálna výzva

„Výkon technika PO a odborné prehliadky a skúšky hydrantov, hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov“

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vzoru primátora

Návrh rámcovej zmluvy – Požiarna ochrana

KRYCÍ LIST PONUKY

Príloha 1 – Zoznam objektov

Príloha 2 – Ocenenie položiek

Príloha 3 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO

Príloha 4 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha 5 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Lehota na predkladanie ponúk je do:   14.05.2021 do 11:30 hod.

Otváranie obálok s ponukami:             14.05.2021   o 12:30 hod.

Miesto podania ponúk:  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava

Zverejnené: 04.05.2021

Neaktuálna výzva

„Výmena výplní výkladov a vstupných dverí nebytových priestorov na Ulici Ľudmily Podjavorinskej 22 -24, Trnava“

Výzva na predloženie ponuky – výplňové konštrukcie

Schéma skladby výkladov

Návrh ZoD

KRYCÍ LIST PONUKY

Foto skutkový stav

Lehota na predkladanie ponúk je do:   10.05.2021 do 10:00 hod.

Otváranie obálok s ponukami:             10.05.2021   o 13:30 hod.

Miesto podania ponúk:  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava

Zverejnené: 28.04.2021