Verejné obstarávanie na poskytnutie služby, limit do 50 000 eur bez DPH

Neaktuálna výzva

 – „Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a hydroizolácie striech materských škôl“

 

Výzva na predloženie ponuky – vypracovanie PD zateplenia striech MŠ

KRYCÍ LIST PONUKY – vypracovanie PD zateplenie striech MŠ

Navrh ZoD – vypracovanie PD zateplenia striech materských škôl

 

Lehota na predkladanie ponúk: 18. 9. 2017  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Zverejnené: 8. 9. 2017