Verejné obstarávanie na poskytnutie služby, limit do 50 000 eur bez DPH

Aktuálna výzva

– „Vypracovanie projektovej dokumentácie vybúrania dvoch terás, obnovy jednej terasy a obnovy spevnených plôch materskej školy“

Výzva na predloženie ponuky – PD obnovy terasy a spevnených plôch MŠ V jame

KRYCÍ LIST PONUKY – vypracovanie PD obnovy terasy a spevnených plôch MŠ V Jame

Navrh ZoD – vypracovanie PD obnovy terasy a spevnených plôch MŠ V Jame

Fotodokumentacia

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 9. 2017  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Zverejnené: 12. 9. 2017