Rekonštrukcie a modernizácia tepelných zariadení

STEFE Trnava, s.r.o. začína v tomto roku rekonštruovať pôvodné teplovodné podzemné
rozvody a modernizáciu výmenníkových staníc, z ktorých niektoré nepretržite slúžia z prelomu
70-tych a 80-tych rokov.

Ich mnohoročná prevádzka je spojená s prirodzenou mierou opotrebenia, čo súvisí s
častejším vznikom porúch. K poruchám, však prispela aj svojvoľná výsadba drevín
v bezprostrednej blízkosti teplovodov od koreňového systému, ktorej dôsledkom je poškodenie
hydroizolácie telies podzemných kanálov, s následnou zvýšenou koróziou potrubí.

Koncepcia diaľkového zásobovania teplom jednotlivých domov sa rekonštrukciou nemení.
Prednostne bude využívaná pôvodná trasa potrubí, s lokálnou zmenou len v prípade, kedy
priebežné potrubia, pôvodne prechádzajúce suterénom domu, budú uložené v ochranných
pásmach, v teréne pri dome. Účelom je docieliť stav, kedy opravy radiátorov, alebo ventilov
v jednom dome, vyžadujúce prerušiť vykurovanie alebo dodávku teplej vody, nebude spojené
s obmedzením či prerušením dodávok domácnostiam susedného domu. Rovnako chyby
a neodborné zásahy v jednom dome už neovplyvnia dodávky do susedných domov.

Vnútorné potrubia v domoch sa meniť nebudú. Nové potrubia sú predizolované, s vysokými
tepelnoizolačnými parametrami. Súčasne budú inštalované nové blokové merače tepla,
vybavené výkonnými modulmi na diaľkový prenos údajov z nich, bez potreby sprístupňovania
priestorov meracích miest v domoch.


Harmonogram prác je naplánovaný na mimovykurovacie obdobie. Obmedzenia a prerušenia
dodávok teplej vody sú minimalizované do 48 hodín. Obyvatelia a správcovia jednotlivých
domov budú o najdôležitejších skutočnostiach včas informovaní miestne obvyklým spôsobom.

Práce na rozvodoch budú spojené aj so zemnými a výkopovými prácami, čo prinesie lokálne
obmedzenia v doprave, na priľahlých parkoviskách, i zmenu pohybu po chodníkoch a
v medziblokových priestranstvách. Všetky tieto komplikácie sa budeme snažiť minimalizovať
len na nevyhnutnú mieru. Zabratie verejného priestranstva a výrub zelene bude urobený
v rozsahu príslušných povolení a stanovených podmienok. Uvedomujeme si, že obyvatelia
jednotlivých mestských častí budú počas tohto obdobia bývať v menej komfortnom prostredí.
Prosíme preto obyvateľov sídlisk o toleranciu, trpezlivosť a ústretovosť počas obdobia prác.


Prvé rekonštrukčné práce sú lokalizované na sídlisko Družba pri Daňovom úrade a na sídlisko
Podjavorinská. Z dlhodobého pohľadu v budúcich rokoch postupne prejde rekonštrukciou
a modernizáciou celá sústava tepelných zariadení.

Práce na rekonštrukcii rozvodov Družba 4 začali výkopovými sondami 9.7.2019. Začatie prác
na sídlisku Podjavorinská plánujeme od 1.8.2019. Postupne dôjde aj k plánovanému výrubu
stromov na trase zmysle vydaných a právoplatných povolení na výrub, ktoré prešli
predpísaným zákonným procesom.

Nové zariadenia budú funkčné do začiatku vykurovacej sezóny s definitívnym skončením
rekonštrukčných a zemných prác do 1.11.2019.

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA, v.r. Ing. Ondrej Borguľa, v.r.