Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov Trojičné námestie č.11

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,

v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov :

v nehnuteľnosti  na ul. Trojičné nám. č. 11

 

zverejnenie Ovs_Trojičné nám. 11

Vyjadrenie záujemcu

STEFE _OVS-súhlas

STEFE Trnava_návrh nájomnej zmluvy

podmienky_obchodnej_verejnej

foto01