Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov – Trojičné nám.11

Neaktuálna výzva

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Nehnuteľnosť na ul. Trojičné nám. č. 11 – budova súp. č. 147, parc. č. 696 o výmere 911,72 m².

STEFE Trnava_návrh nájomnej zmluvy

Podmienky_obchodnej_verejnej

STEFE_OVS-súhlas

Vyjadrenie záujemcu