Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Študentská 29

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Nehnuteľnosť – budova súp. číslo 3584, parc. č. 1416 o výmere 118,69 m² na ulici Študentská 29.

Bližšie info:

obchodna_verejna_sutaz_Studentska_29

STEFE_Trnava_podmienky_OVS

STEFE_Trnava_navrh_najomnej_zmluvy

STEFE_Trnava_suhlas_OVS