Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Hlavná č. 1

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,

v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Prenájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v súlade s platným VZN č. 456  v znení noviel, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení  platných doplnkov.

VOS_celý priestor_návrh zmluvy_celý priestor

VOS_celý priestor_Vyjadrenie záujemcu

VOS_celý priestorzverejnenie OVS_Hlavná 1_prízemie

VOS_celý priestor_STEFE_OVS-súhlas

VOS_celý priestor_podmienky_VOS

Foto_cely_priestor

VOS_suterén a prízemie_podmienky_VOS

VOS_suterén a prízemie_návrh zmluvy_suterén a prízemie

VOS_suterén a prízemie_STEFE_OVS-súhlas

VOS_suterén a prízemie_zverejnenie OVS_Hlavná 1_suterén a prízemie

VOS_suterén a prízemie_Vyjadrenie záujemcu

Foto_suteren_prizemmie

VOS-Prízemie_návrh zmluvy_prízemie

VOS-Prízemie_podmienky_VOS

VOS-Prízemie_Vyjadrenie záujemcu

VOS-Prízemie_STEFE_OVS-súhlas

VOS-Prízemie_zverejnenie OVS_Hlavná 1_prízemie

Foto_prizemie