Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru na ul. Trojičné nám. č. 7

TT-KOMFORT s.r.o. Trnava, Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

 

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, v nehnuteľnosti na Trojičné nám. č. 7 v Trnave.

OVS podmienkyBližšie info v PDF

Návrh nájomnej zmluvyBližšie info v PDF

OVS súhlas zo súťaž. podmienkamiBližšie info v PDF