OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,

v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

 

v y h l a s u j e

 

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Prenájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v súlade s platným VZN č. 514, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

STEFE OVS súhlas

Vyjadrenie záujemcu

OVS-Hviezdoslavova