Zámer prenajať majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení...

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   Spoločnosť...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva „Odborné prehliadky a odborné skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov“ Návrh zmluvy o dielo Požiarna ochrana KRYCÍ LIST...