Zámer prenajať nebytový priestor

Zámer prenajať nebytový priestor – garáž

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení platných dodatkov, navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. f) schváliť prenájom garáže č. 110 nachádzajúcu sa na ul. Vajanského v Trnave, v k. ú. Trnava, zapísané na LV 5000 o výmere 17,49 m² :

Ing. Matejovi Mačekovi LL.M, Vajanského 7, 917 01 Trnava,  na dobu neurčitú od 1.12.2016 za minimálnu sadzbu nájomného 17,29 eura/m²/rok –  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava.

Návrh na schválenie prenájmu garáží v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

 

Zámer prenajať nebytový priestor – chránené parkovacie miesto

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) schváliť prenájom chráneného parkovacieho miesta č. 7 nachádzajúceho sa v uzavretom dvore bytového domu na ul. Františkánska 3  v Trnave, v k. ú. Trnava, zapísanú na LV 5000 o výmere 11,76 m² : :

Silvii Černayovej, Františkánska 3, 917 01 Trnava na dobu určitú  – 1 rok za minimálnu sadzbu nájomného 2,65 eura/m²/rok –  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

 

Zámer prenajať nebytový priestor

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení platných dodatkov (ďalej len „Zásady hospodárenia“) navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia schváliť prenájom pre :

Žaneta Hádeková – VENDINGCAFFE, Hydinárska 28/8, 949 01 Nitra,   IČO : 44 638 931

  • prenájom nebytových priestorov o výmere 2 m² nachádzajúce sa na ul. Hollého č. 8 v Trnave, na prízemí, v k. ú. Trnava, zapísané na LV 5000 za minimálnu sadzbu nájomného 10,01 eura/m²/rok  + 250 % atraktivita, v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava.
  • účel využitia : umiestnenie nápojového a predajného automatu
  • doba určitá od 1.12.2016 do 30.11.2017 (1 rok)
  • v zmysle časti V., čl. 10 ods. 3 VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava bude uzatvorená nájomná zmluva bez povinnosti predloženia notárskej zápisnice

Návrh na schválenie prenájmu predmetných nebytových priestorov v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

 

Spracovala : Mgr. Alena Vermešová

 

V Trnave dňa 16.11.2016