Zámer prenajať majetok

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle zmluvy o výkone správy a v súlade s § 8 bod 3 písm c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov navrhuje primátorovi mesta Trnava v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) schváliť prenájom :

nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hollého č. 8 v Trnave, v k.ú. Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 5000 o výmere 2,00 m2 :

Žaneta Hádeková – VENDINGCAFFE, Hydinárska 28/8, 949 01 Nitra, IČO : 44 638 931 za účelom umiestnenia nápojového a predajného automatu na dobu určitú na obdobie 1 roka.

Návrh na schválenie prenájmu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený primátorovi mesta Trnava.

Spracovala: Mgr. Alena Vermešová