Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Mozartova 10 v Trnave, s celkovou výmerou 583,75 m² nájomcovi: Dominike Chorvatovičovej, ul. Francisciho 1543/9, 917 01 Trnava, IČO : 50 445 774 , s účelom využitia – výučba a rozvoj pohybových zručností detí a dospelých na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.12.2018 za cenu 7.390,20 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednými lehotami :

  1. 1 mesiac :
  • písomnou dohodou prenajímateľa a nájomcu
  • písomnou výpoveďou, ktorú môžu dať prenajímateľ i  nájomca bez udania dôvodu

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

 

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  06.11.2018

 

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  09.10.2018