Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Mozartova 10 v Trnave, s celkovou výmerou 689,26m² nájomcovi: Dominika Chorvatovičová, Francisciho 1543/9, 917 01  Trnava,

IČO : 50 445 774, za účelom výučby a  rozvoja pohybových zručností detí a tiež zriadenia tanečného a pohybového štúdia  Crazy Family pre deti, dorast a dospelých, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice,  plocha o výmere  362,31m2  na  dobu určitú  od  01.01.2020 do 30.04.2020 za nájomné   0,– eur,

od 01.05.2020 na dobu neurčitú  za nájomné  4.710,03 eur / rok, plocha o výmere  326,95 m2  na  dobu určitú  od  01.07.2020 do 31.08.2020 za nájomné   0,– eur, od 01.09.2020 na dobu neurčitú  za nájomné  4.250,35 eur / rok. Nájomné je určené v súlade s VZN č. 514  o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s výpovednou lehotou : 12 mesiacov bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia  § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo.

Návrh na schválenie prenájmu v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na zasadnutie Mestského   zastupiteľstva  mesta Trnava dňa  22.10.2019

 

Spracovala : Mgr. Jana Dovičičová

V Trnave dňa  02.10.2019