Zámer dať do Výpožičky majetok mesta

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle záverov z porady vedenia mesta Trnava zo dňa 14.09.2020  zverejňuje zámer dať  do výpožičky  nebytové   priestory

Zámer 2020 Saleziánska 21 Charita