Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva

„Výmena výplní výkladov a vstupných dverí nebytových priestorov na Ulici Ľudmily Podjavorinskej 22, Trnava“

 

Výzva na predloženie ponuky – výplňové konštrukcie

Schéma skladby výkladov_Podjavorinská 22

Návrh ZoD

KRYCÍ-LIST-PONUKY

Foto skutkového stavu

 

Lehota na predkladanie ponúk je do:   09.11.2020 do 10:00 hod.

Otváranie obálok s ponukami:             09.11.2020   o 10:30 hod.

Miesto podania ponúk:  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava

 

Zverejnené: 29.10.2020