Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác limit nižší ako 70 000 Eur bez DPH

Neaktuálna výzva

 – „Sanácia dlažby a spádových vrstiev v podlubí a pred zadným vstupom lekárne – Hlavná č.5 v Trnave.

Výzva na predloženie ponuky

ZoD – Hlavná č.5 Sanácia dlažby

Výkaz výmer – Dlažba, Hlavná č.5

PRÍLOHA Č 1 – náčrt, foto

KRYCÍ LIST PONUKY

 

Lehota na predkladanie ponúk: 30. 10. 2017  do 9.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Zverejnené: 25. 10. 2017