Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Trojičné námestie č. 11

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,

v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

 

v y h l a s u j e

 

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov

 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov :

nehnuteľnosť na ul. Trojičné nám. č. 11 – budova súp. č. 147, parc. č. 696 o výmere 911,72 m²:

minimálna východisková cena : 85 000 eura/rok

účel využitia : bez určenia účelu, pričom objekt nemôže slúžiť na prevádzkovanie hazardných hier a v prípade, ak by boli nebytový priestor alebo jeho časť využívané na reštauračné účely, musia byť výlučne nefajčiarske (bez vymedzenia fajčiarskej časti a bez umiestnenia výherných hracích automatov)

prípadné stavebné úpravy – musia byť vopred odsúhlasené príslušným orgánom mesta Trnava,

drobné stavebné úpravy – napr. opravy sanitárnych zariadení, elektrických zariadení, údržba dverí, kovaní, zámkov, žalúzií, podláh, bielenie stien a obnova náterov a pod., si nájomca zabezpečí na vlastné náklady

 

obhliadka sa uskutoční dňa6. 12. 2017, 13.12.2017, 4.1.2018 o 10.00 hod

/zraz pred NP – Trojičné nám. č. 11/

 

Záloha : 300 eur

 

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 12. 1. 2018 na adresu :

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, alebo osobne na podateľni spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať.

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na  www.stefetrnava.sk

 

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne úsek FM, Františkánska č 16, Trnava, tel. 033/3236 522, 033/3236 531,

e-mail : jana.dovicicova@stefetrnava.sk

_

STEFE OVS – súhlas

STEFE Trnava – návrh nájomnej zmluvy

Vyjadrenie záujemcu

Podmienky obchodnej verejnej súťaže