CENA TEPLA

 

kotolna  peniaze  logo-na-budove2

DVOJZLOŽKOVÁ CENA TEPLA:

 

Variabilná zložka ceny

 • náklady priamo súvisiace s vyrobením a distribúciou tepla (cena paliva a el. energie potrebnej na jeho prepravu)
 • od 1.1.2009 je fakturovaná v EUR/kWh
 • množstvo odobraného tepla sa fakturuje z odpočtov z merača tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny

 • náklady nepriamo súvisiace s odberom tepla (náklady na prevádzku, opravy, revízie, prenájmy, dane, réžie)
 • nie je úmerná množstvu tepla zistenom na merači tepla
 • fakturuje sa v EUR/kW, mesačne 1/12 z celkovej ročnej fixnej platby (fixná zložka ceny vynásobená regulačným príkonom odberného miesta)

 

CENA TEPLA PRE ROK 2018
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil našej spoločnosti cenu tepla platnú pre rok 2018 svojim Rozhodnutím číslo 0124/2018/T zo dňa 20.12.2017 takto:

 • Variabilná zložka maximálnej ceny tepla: 0,0083 EUR/kWh
 • Fixná zložka maximálnej ceny tepla: 346,8624 EUR/ kW

Ceny sú uvedené bez DPH. Cena tepla je rovnaká pre všetky naše odberné miesta. Viac o cenách, ale aj o predpisoch a ostatnom dôležitom o tepelnej energetike môžete zistiť priamo na www.urso.gov.skRozhodnutie_0124_2018_T

 

Legislatíva

 • Regulátor v teplárenstve – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Dozor – SOI, odbor metodiky energetickej inšpekcie
 • Zákon č. 321/2014 Z.z, o  energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 100/2014 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z.  o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 152/2005 Z.z. – ustanovuje určený čas a kvalitu v dodávke tepla
 • Zákon č. 99/2007 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
 • Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Vyhláška 190/2014 , ktorou sa mení a dpĺňa vyhláška URSO č. 2222013 Z.z. a ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (PDF)
 • Vyhláška 144/2015 ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška URSO č. 2222013 Z. z a ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 1902014 Z. z. (PDF)

 

Info