AKO VYBAVIŤ

recepcia  otv-hodiny  06

 

V texte nájdete odpovede k týmto témam:

 • Obnovenie nájomnej zmluvy
 • Predĺženie nájomnej zmluvy
 • Žiadosť o ubytovňu, sociálny byt, nájomný byt
 • Zmena počtu osôb
 • Zmena vlastníka bytu
 • Odpisy meračov
 • Úpravy bytov a nebytových priestorov
 • Nahlásenie poruchy
 • Vyhlásenie pre kataster
 • Prevod vlastníctva bytu nájomcovi

Obnovenie nájomnej zmluvy
O obnovenie nájomnej zmluvy musí nájomca požiadať ak mu bolo zrušené užívacie právo k bytu, alebo je jeho nájomná zmluva po dátume splatnosti.
Po prevzatí žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy na Mestskom úrade v Trnave, podá žiadateľ žiadosť na recepcii správcovskej spoločnosti STEFE Trnava,stefe s.r.o., kde mu bude potvrdená.
Žiadosť musí podať osoba, ktorá figuruje na nájomnej zmluve, pričom je potrebné si so sebou priniesť platný občiansky preukaz.
O obnovení nájomnej zmluvy následne rozhoduje bytová komisia, ktorá zasadá v pravidelných intervaloch.

Predĺženie nájomnej zmluvy
Nájomca je povinný v dostatočnom časovom predstihu (2 mesiace) požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej platnosť bude ukončená.
Po prevzatí žiadosti na predĺženie nájomnej zmluvy na Mestskom úrade v Trnave, podá žiadateľ žiadosť na recepcii správcovskej spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., kde mu bude potvrdená.
Žiadosť musí podať osoba, ktorá figuruje na nájomnej zmluve, pričom je potrebné si so sobou priniesť platný občiansky preukaz.
O predĺžení nájomnej zmluvy rozhoduje bytová komisia, ktorá zasadá v pravidelných intervaloch.

Žiadosť o ubytovňu, sociálny byt, nájomný byt
Žiadosť o ubytovňu, sociálny byt a nájomný byt vydáva Mestský úrad v Trnave na základe požiadania žiadateľa.
Žiadosť musí žiadateľ podať na recepcii STEFE Trnava, s.r.o., kde mu bude potvrdená, pričom je potrebné si so sebou priniesť platný občiansky preukaz.
O pridelení bytu, alebo ubytovne rozhodne bytová komisia.

Zmena počtu osôb
Ak sa v byte vlastníka zmení počet osôb, je povinný zmenu písomne nahlásiť do 15 dní od zmeny stavu počtu osôb, na predpise nájmu v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
Vlastník má priradenú svoju ekonómku podľa adresy bydliska. V prípade zmeny počtu osôb v nájomnom byte sa nájomník o ďalšom postupe informuje na predpise nájmu u svojej ekonómky.

Zmena vlastníka bytu
Podľa zmluvy o výkone správy je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru do 15 dní od zmeny stavu.
V súlade s 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je vlastník pri prevode vlastníctva bytu povinný predložiť na správu katastra vyhlásenie správcu, že nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. vydá vlastníkovi (alebo jeho zástupcovi na základe splnomocnenia) na jeho žiadosť vyhlásenie.
Vypracovanie vyhlásenia je v súlade s cenníkom STEFE Trnava, s.r.o. spoplatnené v sume 5,02 €.
Ku dňu vystavenia vyhlásenia musí mať vlastník uhradené všetky úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

UPOZORNENIE
V prípade odkúpenia bytu od Mesta Trnava a prevode vlastníctva bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, je vlastník povinný uhradiť nesplatenú časť ceny bytu uvedenú v čl. VII. ods. 5 zmluvy o prevode vlastníctva bytu.
Ak tak v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy s inou osobou vlastník neurobí, hrozí mu v súlade s čl. VII ods. 7 zmluvy o prevode vlastníctva bytu pokuta vo výške 663,88 €.
Nesplatenú časť ceny bytu je vlastník bytu povinný uhradiť na č. ú. 1002483004/5600 v Dexia banka Slovensko, a.s. alebo v pokladni Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3 v Trnave.
Ako variabilný symbol sa uvádza číslo zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

 

Po rozhodnutí Správy katastra Trnava o povolení vkladu vlastníckeho práva a doručení listu vlastníctva je nový vlastník povinný bezodkladne kontaktovať príslušného správcu – pracovníka STEFE Trnava, s.r.o. a oznámiť mu zmenu vo vlastníctve bytu, pričom mu predloží:

 • fotokópiu listu vlastníctva
 •  fotokópiu rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu a oznámi:
 • počet osôb, ktoré budú v byte bývať
 • korešpondenčnú adresu
 • telefónne číslo 
 • odpisy vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody, pomerových meračov tepla alebo určeného meradla tepla v byte k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bol vklad vlastníckeho práva povolený.

Pôvodný vlastník je povinný oznámiť správcovi korešpondenčnú adresu (príp. aj telefonický kontakt) potrebnú pre zaslanie ročného vyúčtovania. Túto skutočnosť môže oznámiť
e-mailom na adresu príslušného správcu, resp. na adresu:
info@stefetrnava.sk

Odpisy meračov
V prípade nezastihnutia vlastníka sú akceptované len informácie odovzdané písomnou formou a podpísané vlastníkom.

Úpravy bytov a nebytových priestorov
Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný všetky úpravy v objekte vopred prerokovať so správcom a postupovať v zmysle stavebného zákona.

Nahlásenie poruchy
V prípade každej poruchy, závady, alebo nezrovnalosti nahlási vlastník, alebo nájomca túto skutočnosť správcovi, ktorý je následne povinný zabezpečiť odstránenie poruchy.
Počas nestránkových hodín funguje havarijná služba na tel. čísle 033/32 36 522.

Vyhlásenie pre kataster
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť vlastníka na predpise nájmu v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. u príslušnej ekonómky.
Po zaplatení poplatku podľa aktuálneho cenníka, bude žiadateľovi vydané vyhlásenie podľa § 5 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, o pohľadávkach na úhrady zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Prevod vlastníctva bytu nájomcovi
Vyplnené tlačivo Žiadosť o prevod vlastníctva bytu nájomcovi je potrebné doručiť na adresu spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava.

V prípade manželov alebo spoločných nájomcov, žiadosť vypĺňajú obaja.

 

V súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a VZN mesta Trnava č. 85/1995 v znení neskorších dodatkov je oprávnenou osobou na odkupovanie bytu nájomca, ktorý:
má platne uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a
nemá žiadne nedoplatky na nájomnom, úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu, príp. poplatkov z omeškania a trov súdneho a exekučného konania.

 

V prípade, ak jeden z manželov, nemá záujem o odkúpenie bytu, sú manželia povinní predložiť dohodu o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva podľa § 143a Občianskeho zákonníka spísanú formou notárskej zápisnice.

 

V prípade, ak jeden zo spoločných nájomcov nemá záujem o odkúpenie bytu, je povinný predložiť čestné prehlásenie o vzdaní sa práva na odkúpenie bytu. Podpis na čestnom prehlásení musí byť overený u notára alebo na matrike.

 

Po doručení žiadosti bude žiadateľa telefonicky kontaktovať pracovníčka odpredaja bytov za účelom podpísania dohody o spôsobe platenia ceny bytu.

 

Dohoda bude okrem osobných údajov žiadateľa obsahovať aj cenu nehnuteľnosti (t. j. cenu bytu a pozemku), za ktorú bude byt odkúpený.

 

Po podpise dohody bude predaj bytu zaradený do materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Po schválení predaja bytu v mestskom zastupiteľstve, bude pracovníčka odpredaja bytov telefonicky kontaktovať žiadateľa za účelom podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

 

Zmluvu spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností doručí pracovníčka na Správu katastra Trnava bezodkladne potom, ako nájomca
uhradí kúpnu cenu bytu, resp. časť kúpnej ceny v prípade platenia na splátky,
uhradí nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu za príslušný mesiac,
a predloží pracovníčke odpredaja bytov kolkové známky, v hodnote 66,- € resp. 132,- € (v prípade, ak nájomca platí kúpnu cenu na splátky).

 

Nájomca sa stane vlastníkom bytu ku dňu podania návrhu na kataster a od prvého dňa nasledujúceho mesiaca je povinný uhrádzať úhrady za plnenia a preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa nového predpisu platieb vystaveného pracovníčkou úseku Facility manažment spoločnosti STEFE Trnava, sr.o.

 

UPOZORNENIE
V prípade prevedenia vlastníctva bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, je vlastník bytu povinný uhradiť nesplatenú časť ceny bytu uvedenú v čl. VII. ods. 5 zmluvy.

 

Ak tak v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy s inou osobou vlastník bytu neurobí, hrozí mu v súlade s čl. VII ods. 7 pokuta vo výške 663,88 €.

 

Nesplatenú časť ceny bytu je vlastník bytu povinný uhradiť na č. ú. 1002483004/5600 v Dexia banka Slovensko, a.s., alebo v pokladni Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3 v Trnave.

 

Ako variabilný symbol sa uvádza číslo zmluvy o prevode vlastníctva bytu.