Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva „Dodávka údržbárskych prác a havarijnej služby“ – Výzva – Stefe Trnava s.r.o. – Lehota na predkladanie ponúk...

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   Spoločnosť...